Povinnosti výkonných a jmenovaných členů SDH

 

Starosta SDH

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.

-          Podepisuje písemnosti SDH.

-          Rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru.

-          Připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí.

-          Vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru.

-          Odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů.

-          Správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeného do péče jinými orgány a organizacemi.

-          O své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.

-          V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří

-          Zodpovídá za informovanost členské základny SDH.

 

Náměstek starosty

-          Pomáhá starostovi SDH při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení.

-          Při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH.

-          Při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany.

-          Zastupuje starostu v záležitostech, která mu svěří.

 

Jednatel

-          Přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol.

-          O došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH.

-          Ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu.

-          Podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH.

-          Odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)

-          Ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávy výboru pro valné hromady SDH.

 

Velitel SDH

-          V případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem.

-          Spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných.

-          Navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh

-          Podílí se na připravenosti jednotky a hasební techniky.

-          Odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH.

-          Podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů.

-          Podílí se na zpracování zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu.

 

Velitel jednotky SDH obce – jmenovaný Obecním úřadem

-          Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickými osobami.

-          Řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany.

-          Organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnosti zásahové jednotky a svěřenou požární techniku.

-          Vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem.

-          Kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových.

-          Zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

 

Zástupce velitele

-          Spolupodílí se po splnění způsobilosti na organizace, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH.

-          Spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje.

-          Podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva.

-          V době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří.

 

Strojník

-          Zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení.

-          Sleduje Provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje.

-    Vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot.

-          Vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru.

-          Zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

 

Referent materiálně technický

-          Dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany.

-          Vede její evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkoušení podle platných předpisů.

-          Vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčení.

-          Předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

 

Referentka mládeže

-          Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů.

-          Řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činnosti mládeže.

-          Provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu.

-          Organizuje a řídí jeho činnost.

-          Tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru.

-          Zapojuje kolektiv do celostátní hry Plamen mládeže a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomocí ostatních členů výboru.

-          Úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží.

-          Snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů.

 

Referentka žen

-          Napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru.

-          Organizuje pro členky sboru různorodou činnost.

-          Spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti.

-          Napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti.

 

Kronikář

-          Zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky.

-          Do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru.

-          Kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.

-          Spolupracuje s muzeem hasičské techniky v Chrastavě.

 

Hospodář

-          Odpovídá výboru SDH za dodržování právních předpisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví

-          Vede účetnictví sboru, finanční deník a přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.

-          Finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH.

-          Provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH.

-          Veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtů a kontrolním a revizním radám.

 

Vzdělavatel – organizační referent (kulturní referent)

-          Je ve stálém styku se starostou a jeho náměstky a podle usnesení organizuje přípravu valných hromad SDH.

-          Pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru.

-          Dobrovolnou prací členů SDH přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí.

-          Propaguje odběr Hasičských novin.

 

Kontrolní revizní rada

-          Kontrolní revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

-          Rada je nezávislá, samostatná a za své činnosti odpovědná pouze výroční hromadě sboru.

-          Zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů.

-          Dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti.

-          Nahlíží do všech písemností orgánu sboru.

-          Provádí zápisy ze schůzí

-          Dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru.

-          Musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru.

-          1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků.

-          Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru nebo starosta.

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich